HP LaserJet 1200 Printer series - Êáôáíüçóç ôùí äõíáôïô×ôùí êáé ôùí ²ëåïíåêôçìéÜôùí ôïõ åêôõ²ùô×

background image

Εκτύπωση µιε 1200 κουκίδες ανά ίντσα.

Εξοµιοιώσεις PCL-5e, PCL-6 και Postscript Level 2 ήδη
εγκατεστηµιένες στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής προσδιορίζει την κατάλληλη γλώσσα για την
εκτύπωση και περνά αυτόµιατα σε αυτήν.