Βοήθεια HP LaserJet 1200 Printer series

background image 1200

hp

LaserJet

  background image
background image

hp LaserJet 1200 Series
Εκτυπωτής και Συσκευή
Print•Copy•Scan

Εγχειρίδιο Χρήσης

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώµιατος. Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, η προσαρµιογή
ή η µιετάφραση χωρίς
προηγούµιενη γραπτή άδεια
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τη νοµιοθεσία περί
πνευµιατικών δικαιωµιάτων.

Στο χρήστη του εκτυπωτή
Hewlett-Packard και
αναγνώστη του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης παρέχεται η
άδεια να: α) εκτυπώνει
αντίγραφα σε χαρτί του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης
για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ,
ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ή
ΕΤΑΙΡΙΚΗ χρήση µε τον
περιορισµό να µην πωλεί,
µεταπωλεί ή διανέµει µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα
αντίγραφα σε χαρτί και
β) τοποθετεί ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης σε ένα
server δικτύου, µε την
προϋπόθεση η πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό αντίγραφο να
περιορίζεται σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
και ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
χρήση από τους χρήστες του
εκτυπωτή Hewlett-Packard
τον οποίο αφορά το παρόν
εγχειρίδιο χρήσης.

Αριθµιός έκδοσης:
C7045-Online
Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2001

Εγγύηση

Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν έντυπο
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν παρέχει
καµία εγγύηση όσον αφορά
τις εν λόγω πληροφορίες.
Η HEWLETT-PACKARD
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ.

Η Hewlett-Packard δεν θα
υπέχει ευθύνη για καµία άµεση,
έµµεση, τυχαία, παρεπόµενη ή
άλλη ζηµία που σχετίζεται µε
την παροχή ή τη χρήση αυτών
των πληροφοριών.

Κυριότητα
εµπορικών σηµάτων

Οι ονοµασίες Adobe

®

, Acrobat

®

,

PostScript

®

και

Adobe Photoshop

®

είναι

εµπορικά σήµατα της
Adobe Systems Incorporated
τα οποία µπορεί να έχουν
κατατεθεί σε διάφορες χώρες.

Οι ονοµασίες Arial

®

, Monotype

®

και Times New Roman

®

είναι

εµπορικά σήµατα της Monotype
Corporation τα οποία έχουν
κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία CompuServe

είναι

εµπορικό σήµα της
CompuServe, Inc. το οποίο έχει
κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Οι ονοµασίες NimbusSanLGR

,

Palatino

, Times

και

Times Roman

είναι εµπορικά

σήµατα της Linotype AG και/ή
των θυγατρικών της στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.

Οι ονοµασίες Microsoft

®

,

MS Windows, Windows

®

,

Windows NT

®

και MS-DOS

®

είναι εµπορικά σήµατα της
Microsoft Corporation τα οποία
έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία LaserWriter

®

είναι

εµπορικό σήµα κατατεθέν της
Apple Computer, Inc.

Η ονοµασία TrueType

είναι εµπορικό σήµα της
Apple Computer, Inc. το οποίο
έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία E

NERGY

S

TAR

®

είναι

σήµα κατατεθέν της υπηρεσίας
EPA των ΗΠΑ.

Η ονοµασία Netscape είναι
εµπορικό σήµα της Netscape
Communications Corporation το
οποίο έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία Unix

®

είναι εµπορικό

σήµα κατατεθέν της The Open
Group.

background image

GR

Περιεχόµιενα 3

Περιεχόµιενα

1 Γνωρίστε τον εκτυπωτή σας

Κατανόηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµιάτων του

εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Εκτύπωση εξαιρετικής ποιότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Εξοικονόµιηση χρόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Εξοικονόµιηση χρηµιάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
∆ηµιιουργία επαγγελµιατικών εγγράφων . . . . . . . . . . . . . . 12
Επέκταση του εκτυπωτή σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Αναγνώριση των εξαρτηµιάτων του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . 14

Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
∆ίσκοι εισόδου χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Οδηγοί µιέσων εκτύπωσης του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . 17
∆ιαδροµιές εξόδου του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Θύρα γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Επιλογή χαρτιού και άλλων µιέσων εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . 20
Τοποθέτηση µιέσων εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου . . . . . 21

Κεντρικός δίσκος εισόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
∆ίσκος εισόδου κατά προτεραιότητα . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Μέσα αποθήκευσης συγκεκριµιένων τύπων . . . . . . . . . . . 22

∆ιακοπή λειτουργίας του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Κατανόηση των µιετατροπών τάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Πρόσβαση στις ιδιότητες (πρόγραµιµια οδήγησης) του εκτυπωτή

και τη βοήθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ιδιότητες (πρόγραµιµια οδήγησης) του εκτυπωτή . . . . . . . 24
Λογισµιικό για υπολογιστές Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . 27

Εκτύπωση µιιας σελίδας ρυθµιίσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Γνωρίστε το φωτοτυπικό/σαρωτή σας

Κατανόηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµιάτων του

φωτοτυπικού/σαρωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Σάρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Φωτοτύπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Αναγνώριση των εξαρτηµιάτων του φωτοτυπικού/σαρωτή . . . 31

Πίνακας ελέγχου φωτοτυπικού/σαρωτή . . . . . . . . . . . . . . 32
∆ίσκος εισόδου µιέσων εκτύπωσης, οδηγοί και δίσκος

εξόδου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Θύρα φωτοτυπικού/σαρωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Υποστηριζόµιενα µιεγέθη και είδη µιέσων εκτύπωσης . . . . . . . 34
Προφυλάξεις για τη φωτοτύπηση και σάρωση . . . . . . . . . . . . 35

background image

4 Περιεχόµιενα

GR

Τοποθέτηση πρωτοτύπων στο φωτοτυπικό/σαρωτή . . . . . . . . 36
Γνωρίστε το λογισµιικό σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 και Mac OS) 37

Για να απενεργοποιήσετε το HP LaserJet Director . . . . . 38
HP LaserJet Document Manager

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 και Mac OS) 39

Ρυθµιίσεις Γρήγορων Αντιγράφων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
HP LaserJet Copier (Copy Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
HP LaserJet Director Toolbox

(Windows 9x, 2000, Millennium και NT 4.0) . . . . . . . . 41

∆ιαµιόρφωση ρυθµιίσεων για το HP LaserJet . . . . . . . . . . 42
HP LaserJet Photo Center

(Windows 9x, 2000, Millennium και NT 4.0) . . . . . . . . 43

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3 Γνωρίστε το server εκτύπωσης

Κατανόηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµιάτων του

server εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Χρήση δικτυακών πρωτοκόλλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Αναγνώριση των εξαρτηµιάτων του server εκτύπωσης . . . . . . 48
Εγκατάσταση του server εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Εγκατάσταση και διαµιόρφωση του λογισµιικού δικτύωσης . . 50

Εγκατάσταση του λογισµιικού σε ένα δίκτυο . . . . . . . . . . 50
Εγκατάσταση του εκτυπωτή και του server . . . . . . . . . . . 51

Χρήση του ενσωµιατωµιένου web server . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Προαπαιτούµιενα στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Συµιβατά προγράµιµιατα ανάγνωσης ιστοσελίδων . . . . . . 53

Έναρξη λειτουργίας του ενσωµιατωµιένου web server . . . . . . 53
Χρήση του HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Πρόσθετα εργαλεία διαµιόρφωσης και διαχείρισης . . . . . . . . 54
Χρήση του BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Πλεονεκτήµιατα της χρήσης του BOOTP . . . . . . . . . . . . . 55
∆ιαµιόρφωση του server BOOTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Καταχωρήσεις αρχείου bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Χρήση του DHCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Συστήµιατα UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Συστήµιατα Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Server Windows NT 4.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Windows 2000 server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του DHCP . . . . . . . . . . 68

Μετακίνηση σε άλλο δίκτυο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

background image

GR

5

4 Μέσα εκτύπωσης

Βελτιστοποίηση της ποιότητας εκτύπωσης ανάλογα µιε το µιέσο

εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Εκτύπωση σε διαφάνειες και ετικέτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Εκτύπωση φακέλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Εκτύπωση επιστολόχαρτων ή προτυπωµιένων εντύπων: . . . . . 77
Εκτύπωση σε µιέσα εκτύπωσης προσαρµιοσµιένου µιεγέθους ή

καρτέλες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Εργασίες εκτύπωσης

Εκτύπωση µιε τροφοδοσία µιε το χέρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Εκτύπωση και στις δυο όψεις του χαρτιού (εκτύπωση διπλής

όψης µιε το χέρι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Εκτύπωση υδατόσηµιων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Πρόσβαση στη δυνατότητα εκτύπωσης υδατοσήµιων . . . 84

Εκτύπωση πολλών σελίδων στο ίδιο φύλλο χαρτιού (εκτύπωση

ανά N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Πρόσβαση στη δυνατότητα πολλών σελίδων στο ίδιο φύλλο

χαρτιού (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Πρόσβαση στη δυνατότητα πολλών σελίδων στο ίδιο φύλλο

χαρτιού (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Εκτύπωση πολυσέλιδων φυλλαδίων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ακύρωση µιιας εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Κατανόηση των ρυθµιίσεων ποιότητας της εκτύπωσης . . . . . 90
Χρήση της λειτουργίας EconoMode (Εξοικονόµιηση γραφίτη) 91

6 Εργασίες σάρωσης

Έναρξη µιιας σάρωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Εργασία µιε σαρωµιένα στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Σάρωση και αποστολή µιε e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Χρήση της δυνατότητας e-mail

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . 97

Χρήση της δυνατότητας e-mail (Mac OS) . . . . . . . . . . . . 98

Επεξεργασία σαρωµιένου κειµιένου (Οπτική Αναγνώριση

Χαρακτήρων ή OCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Χρήση της δυνατότητας OCR

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 και Mac OS) 99

Αποθήκευση σαρωµιένου κειµιένου ή εικόνων . . . . . . . . . . . . 101

Χρήση της δυνατότητας αποθήκευσης

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 και Mac OS)101

Σάρωση µιιας εικόνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ρύθµιιση της αντίθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Πρόσβαση στη δυνατότητα ρύθµιισης της αντίθεσης . . 103

background image

6 Περιεχόµιενα

GR

Βελτίωση της σαρωµιένης εικόνας στο

HP Document Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Πρόσβαση στις δυνατότητες βελτίωσης εικόνας . . . . . . 104

Προσθήκη σχολίων σε σαρωµιένες εικόνες . . . . . . . . . . . . . . 105

Πρόσβαση στις δυνατότητες προσθήκης σχολίων . . . . . 105

Ακύρωση εργασιών σάρωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7 Εργασίες φωτοτύπησης

Κατανόηση των δυνατοτήτων φωτοτύπησης . . . . . . . . . . . . 108
Χρήση της δυνατότητας Γρήγορου Αντιγράφου . . . . . . . . . 108

Ρυθµιίσεις Γρήγορου Αντιγράφου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Χρήση του HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Πρόσβαση στο HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Πρόσβαση στο HP LaserJet Copy Plus. . . . . . . . . . . . . . 111

Ρύθµιιση της αντίθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Πρόσβαση στη δυνατότητα ρύθµιισης της αντίθεσης . . 112

Ακύρωση εργασιών φωτοτύπησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

8 ∆ιαχείριση της κασέτας γραφίτη

Χρήση των κασετών γραφίτη της HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Η πολιτική της HP απέναντι στις κασέτες γραφίτη άλλων

εταιριών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Φύλαξη των κασετών γραφίτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Αναµιενόµιενη διάρκεια ζωής κασέτας γραφίτη . . . . . . . 116

Ανακύκλωση κασετών γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Εξοικονόµιηση γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Αναδιανοµιή του γραφίτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Αλλαγή της κασέτας γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

9 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του εκτυπωτή

Εύρεση της λύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Οι σελίδες δεν εκτυπώθηκαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Οι σελίδες εκτυπώθηκαν αλλά υπάρχει πρόβληµια. . . . . 124
Συνδυασµιοί φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή. . . . . . . 125
Μηνύµιατα σφάλµιατος στην οθόνη. . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Συνήθη προβλήµιατα στους Macintosh . . . . . . . . . . . . . . 131
Επιλογή εναλλακτικής περιγραφής εκτυπωτή PostScript

(PPD - PostScript Printer Description) . . . . . . . . . . . 136

Αντιµιετώπιση προβληµιάτων σφαλµιάτων PostScript (PS). . . 138

Προβλήµιατα χειρισµιού χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Η εκτυπωµιένη σελίδα είναι διαφορετική από αυτήν της

οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Καθαρισµιός του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Καθαρισµιός της διαδροµιής του χαρτιού . . . . . . . . . . . . 152

background image

GR

7

Καθαρισµιός εµιπλοκών χαρτιού στον εκτυπωτή . . . . . . . . . . 153
Αλλαγή του κυλίνδρου εισαγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Καθαρισµιός του κυλίνδρου εισαγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Αλλαγή του κυλίνδρου διαχωρισµιού του εκτυπωτή . . . . . . . 160

10 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων
του φωτοτυπικού/σαρωτή

Εύρεση της λύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Προβλήµιατα σάρωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Προβλήµιατα φωτοτύπησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Ο σαρωτής δεν έκανε τίποτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
∆εν εµιφανίζεται προεπισκόπιση στην οθόνη . . . . . . . . . 167
Η εικόνα που σαρώσατε είναι κακής ποιότητας . . . . . . 168
Ένα µιέρος της εικόνας δεν έχει σαρωθεί ή λείπει

κείµιενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

∆εν είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία του κειµιένου. . . 172
Η σάρωση απαιτεί πολύ χρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Εµιφανίζονται µιηνύµιατα σφάλµιατος στην οθόνη . . . . . 174
∆εν βγήκε κανένα αντίγραφο από τον εκτυπωτή ή ο

σαρωτής δεν λειτούργησε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Τα αντίγραφα είναι κενά, λείπουν εικόνες ή είναι αχνά.177

Βελτίωση της ποιότητας φωτοτύπησης/σάρωσης . . . . . . . . . 179

Αποφυγή προβληµιάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Αναγνώριση και διόρθωση των ελαττωµιάτων του

φωτοτυπικού/σαρωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Προβλήµιατα χειρισµιού χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Καθαρισµιός του φωτοτυπικού/σαρωτή. . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Καθάρισµια του φωτοτυπικού/σαρωτή από εµιπλοκές

χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισµιού του

φωτοτυπικού/σαρωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Αφαίρεση του φωτοτυπικού/σαρωτή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Κλείσιµιο του αριστερού πλευρικού πλαισίου. . . . . . . . . . . . . 191

11 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του server
εκτύπωσης

Εύρεση της λύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Σελίδα ρυθµιίσεων HP JetDirect 175X . . . . . . . . . . . . . . . 195

Κατανόηση των συνδυασµιών φωτεινών ενδείξεων του server

εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Χρήση της σελίδας ρυθµιίσεων του server εκτύπωσης . . . . . 198

Εκτύπωση της σελίδας ρυθµιίσεων του server

εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

background image

8 Περιεχόµιενα

GR

Κατανόηση της σελίδας ρυθµιίσεων του server εκτύπωσης . 198

Μηνύµιατα σφάλµιατος του πεδίου κατάστασης . . . . . . 199
Ενότητες σελίδων και µιηνύµιατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Γενικές πληροφορίες για τον HP JetDirect . . . . . . . . . . . 200
Πληροφορίες για τη θύρα USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Στατιστική δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Πληροφορίες πρωτοκόλλου TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Πληροφορίες πρωτοκόλλων IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . 209
Πληροφορίες πρωτοκόλλου AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . 211
Μηνύµιατα σφάλµιατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Επαλήθευση του υλικού σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ο εκτυπωτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Ο server εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση πραγµιατοποιείται όταν

υπάρχει σύνδεση σε υπολογιστή . . . . . . . . . . . . . . . 219

Επιβεβαίωση της σάρωσης µιέσα από το δίκτυο. . . . . . . 219

12 Συντήρηση και υποστήριξη

∆ιαθεσιµιότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Συντήρηση υλικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Πρόσθετη εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Οδηγίες για την επανασυσκευασία του εκτυπωτή . . . . . . . . 223
Πληροφοριακό έντυπο συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Υποστήριξη Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Υποστήριξη Πελατών και Βοήθεια για Επισκευή Προϊόντος

στις ΗΠΑ και στον Καναδά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Κέντρο Υποστήριξης Πελατών στην Ευρώπη . . . . . . . . . 227
Αριθµιοί τηλεφώνου υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης σε

κάθε χώρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πρόσβασης . . . . . . . . . . . . . . . 230
Απόκτηση βοηθητικών προγραµιµιάτων λογισµιικού και

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες . . . . . . . . 231

Απευθείας παραγγελία εξαρτηµιάτων ή ανταλλακτικών από

τη Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Συµιπληρωµιατική Βοήθεια της HP σε CD . . . . . . . . . . . . 232
Πληροφορίες για τα τµιήµιατα εξυπηρέτησης πελατών της

Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Hewlett-Packard SupportPack

(Πακέτο Υποστήριξης HP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Γραφεία πωλήσεων και συντήρησης παγκοσµιίως. . . . . . . . . 235

background image

GR

9

Παράρτηµια A Προδιαγραφές εκτυπωτή

Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Κανονισµιοί FCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Σχεδίαση προϊόντος µιε σεβασµιό στο περιβάλλον . . . . . . . . 246

Προστασία του περιβάλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Φύλλο δεδοµιένων ασφαλείας υλικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Υποχρεωτικές δηλώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

∆ήλωση Συµιµιόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
∆ήλωση ασφάλειας λέιζερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Canadian DOC regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Korean EMI statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Laser statement for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Παράρτηµια B Προδιαγραφές εκτυπωτή και
φωτοτυπικού/σαρωτή

προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Κανονισµιοί FCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Σχεδίαση προϊόντος µιε σεβασµιό στο περιβάλλον . . . . . . . . 258

Προστασία του περιβάλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Υποχρεωτικές δηλώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

∆ήλωση Συµιµιόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
∆ήλωση ασφάλειας λέιζερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Canadian DOC regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Korean EMI statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Laser statement for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Παράρτηµια C Προδιαγραφές server εκτύπωσης

προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Κανονισµιοί FCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ευρωπαϊκή Κοινότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Υποχρεωτικές δηλώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

∆ήλωση Συµιµιόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Canada DOC regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Japan VCCI Class 1 regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Κορεάτικη ∆ήλωση EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Taiwan Class A regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Chinese safety statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

background image

10 Περιεχόµιενα

GR

Παράρτηµια D Προδιαγραφές µιέσων εκτύπωσης

Προδιαγραφές µιέσων εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Υποστηριζόµιενα µιεγέθη µιέσων εκτύπωσης (εκτυπωτής). . . 275
Οδηγίες για τη χρήση µιέσων εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . 275

Χαρτί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Ετικέτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
∆ιαφάνειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Φάκελοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Κάρτες και µιέσα εκτύπωσης µιεγάλου βάρους . . . . . . . 279

Παράρτηµια E Μνήµιη (DIMM)

Εγκατάσταση DIMM (µινήµιη). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Έλεγχος της εγκατάστασης του DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Αφαίρεση του DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Παράρτηµια F Εγγύηση και παραχώρηση άδειας
χρήσης λογισµιικού

Συµιφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης για λογισµιικό της

Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

∆ήλωση περιορισµιένης εγγύησης της Hewlett-Packard . . . . 290
Περιορισµιένη εγγύηση για τη διάρκεια χρήσιµιης ζωής της

κασέτας γραφίτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Παράρτηµια G Πρόσθετα εξαρτήµιατα και
πληροφορίες παραγγελίας

Παράρτηµια H Σαρωτής: ανάλυση και χρώµια

Σύντοµιη παρουσίαση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Οδηγίες για την ανάλυση και το χρώµια . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Ανάλυση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Χρώµια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

background image

GR

11

1

Γνωρίστε τον
εκτυπωτή σας

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµιβάνει πληροφορίες για τα εξής
θέµιατα:

Κατανόηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµιάτων του
εκτυπωτή

Αναγνώριση των εξαρτηµιάτων του εκτυπωτή

Επιλογή χαρτιού και άλλων µιέσων εκτύπωσης

Τοποθέτηση µιέσων εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου

∆ιακοπή λειτουργίας του εκτυπωτή

Κατανόηση των µιετατροπών τάσης

Πρόσβαση στις ιδιότητες (πρόγραµιµια οδήγησης) του
εκτυπωτή και τη βοήθεια

Εκτύπωση µιιας σελίδας ρυθµιίσεων

Σηµιείωση

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στον