HP LaserJet 1200 Printer series - Prohláðení spoleènosti Hewlett-Packard o omezené záruce

background image

Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené
záruce

1.

HP poskytuje konečnému spotřebiteli záruku na to, že její hardware, příslušenství a
spotřební mateirál bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho
zakoupení. Pokud HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna podle
svého rozhodnutí výrobky, u kterých se vada prokáže, opravit nebo vyměnit. Náhradní
výrobek může být nový, nebo ekvivalentní-novému.

2.

HP poskytuje záruku na to, že její software, pokud byl správně instalován a užíván,
nebude mít závady v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a
zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud HP obdrží v záruční době
reklamaci takové vady, je povinna vyměnit médium, které z důvodu této vady neprovádí
programovací instrukce.

3.

HP neposkytuje záruku na to, že užívání jejích výrobků bude nepřerušené nebo
bezchybné. V případě, že HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit
příslušný výrobek podle podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě
neprodleného vrácení výrobku na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.

4.

Výrobky HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým, pokud se jedná o
výkon, nebo náhodně použité součásti.

5.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou
nebo kalibrací, (b) užíváním software, rozhraní, dílů nebo spotřebního materiálu od jiných
dodavatelů, (c) neoprávněnými úpravami nebo nesprávným používáním, (d)
provozováním mimo stanovené parametry prostředí výrobku, nebo (d) nedostatečnou
přípravou místa pro instalaci nebo nedostatečnou údržbou.

6.

HP NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY. V
ROZSAHU PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JE PLATNOST VŠECH ODVOZENÝCH
ZÁRUK, PODMÍNEK, OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO
ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU OMEZENA NA DOBU PLATNOSTI VÝŠE
UVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. Zákony některých zemí, států nebo provincií nepovolují
omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se Vás výše uvedené omezení
týká. Tato záruka Vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která
se liší podle konkrétní země, státu nebo provincie.

ZÁRUČNÍ DOBA:

Jeden rok od data zakoupení.

background image

CZ

Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce 249

7.

V ROZSAHU PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI
PROSTŘEDKY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ZTRÁTU DAT NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PŘÍMOU,
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU ŠKODU (VČETNĚ UŠLÉHO
ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, Z DELIKTU
NEBO JINÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. Zákony některých zemí, států nebo provincií nepovolují
vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si
ověřte, zda se Vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.

TÝKÁ SE SPOTŘEBNÍCH TRANSAKCÍ V AUSTRÁLII A NA NOVÉM ZÉLANDU; ZÁRUČNÍ
PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI
NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO
VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.

background image

250 Dodatek F Záruka a licence

CZ