HP LaserJet 1200 Printer series - Licenèní smlouva k softwaru Hewlett-Packard

background image

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard

UPOZORNĚNÍ: UŽÍVÁNÍ SOFTWARU SE ŘÍDÍ NÍŽE UVEDENÝMI
PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU HP. UŽÍVÁNÍM
SOFTWARU POTVRZUJETE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI
PODMÍNKAMI.

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU HP

V případě, že nemáte uzavřenou samostatnou smlouvu se společností
Hewlett-Packard, upravují užívání přiloženého softwaru tyto licenční
podmínky.

Udělení licence. Hewlett-Packard Vám uděluje licenci k užívání jedné
kopie softwaru. ”Užíváním” software se rozumí jeho uložení, načtení,
instalace, spuštění nebo zobrazení. Uživatel není oprávněn software
jakkoli upravovat nebo zablokovat některé jeho licenční nebo ovládací
prvky. V případě, že vlastníte licenci k ”souběžnému užívání” softwaru,
musíte zajistit, že software nebude souběžně užíván více uživateli, než
je maximální počet oprávněných uživatelů.

Vlastnická práva. Držitelem vlastnických a autorských práv k softwaru
je společnost Hewlett-Packard nebo její smluvní-dodavatelé. Tato
licence nepropůjčuje ani neprodává žádná vlastnická práva k softwaru.
Smluvní dodavatelé společnosti Hewlett-Packard jsou oprávněni v
případě porušení licenčních podmínek hájit svá práva.

Kopie a upravené verze. Kopie a upravené verze softwaru je uživatel
oprávněn vytvářet pouze pro účely archivace nebo v případě, kdy je
kopírování nebo úprava softwaru nezbytným krokem jeho
oprávněného užívání. Povinností uživatele je zachovat všechna
označení autorského práva na originální verzi softwaru a všech jeho
kopiích nebo upravených verzích. Uživatel není oprávněn kopírovat
software do jakékoli veřejné sítě.

Zákaz zpětného převodu nebo dešifrování. Uživatel není oprávněn
zpětně převádět nebo dekompilovat software bez předchozího získání
písemného souhlasu HP. V některých zemích zákony umožňují
omezený zpětný převod nebo dekompilaci bez souhlasu HP. HP si
může vyžádat přiměřeně podrobné informace týkající se případného
zpětného převodu nebo dekompilace. Uživatel není oprávněn provádět
dešifrování softwaru, pokud se nejedná o nezbytnou součást jeho
užívání.

Převod. Převodem softwaru automaticky končí platnost licence. Při
převodu softwaru je uživatel povinen software odeslat nabyvateli
včetně všech kopií a příslušné dokumentace. Podmínkou převodu je
souhlas nabyvatele s licenčními podmínkami.

background image

CZ

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard 247

Ukončení platnosti. HP je oprávněna ukončit platnost licence na
základě zjištění skutečností o nedodržení některé z licenčních
podmínek. Při vypovězení smlouvy je uživatel povinen neprodleně
zničit software včetně všech jeho kopií, upravených verzí a sloučených
částí ve všech podobách.

Vývozní předpisy. Uživatel nesmí při vývozu nebo opětovném vývozu
softwaru nebo jeho kopií či upravených verzí porušit příslušné zákony
a nařízení.

Omezená práva daná vládou USA. Veškeré náklady na vývoj tohoto
softwaru včetně přiložené dokumentace byly hrazeny výhradně ze
soukromých prostředků. Je dodáván a je na něj poskytována licence
pod označením ”počítačový software pro komerční účely”, jak ho
definuje DFARS 252.227-7013 (říjen 1988), DFARS 252.211-7015
(květen 1991), nebo DFARS 252.227-7014 (červen 1995), jako
”komerční zboží”, jak ho definuje FAR 2.101(a) (červen 1987), nebo
jako ”počítačový software s omezenou licencí”, jak je definován v FAR
52.227-19 (červen 1987) (nebo v ekvivalentním správním předpisu
nebo smluvní doložce), podle kontextu. Uživatel vlastní pouze práva,
která k tomuto software a přiložené dokumentaci poskytuje příslušná
doložka DFARs nebo FAR nebo standardní smlouva k příslušnému
produktu software HP.

background image

248 Dodatek F Záruka a licence

CZ