HP LaserJet 1200 Printer series - VÆmìna oddìlovací podlo˛ky tiskárny

background image

Výměna oddělovací podložky tiskárny

Poznámka

Před výměnou oddělovací podložky
vyčistěte podávací válec. Další pokyny viz

Vyčištění podávacího válce

.

Pokud se ze zásobníku tiskárny zavádí více
než jedna stránka najednou, bude nutné
vyměnit oddělovací podložku. Opakují-li se
neustále problémy s podáváním, oddělovací
podložka tiskárny je opotřebovaná.
Objednání nové oddělovací podložky
tiskárny viz

Příslušenství a informace o

objednávkách

.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a
nechte tiskárnu vychladnout.

2

Vyjměte vstupní zásobníky.

3

Vyhledejte modrou oddělovací
podložku.

4

Chcete-li oddělovací podložku
vytáhnout z pružinové patky, vložte
plochý šroubovák pod podložku a
otočte šroubovákem, aby se úchytky
uvolnily.

Pokračování na následující straně.

1

2

3

4

background image

132 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ

5

Jednou rukou zatlačte otvorem
pružinovou patku dolů a druhou rukou
vytáhněte oddělovací podložku.

6

Jednou rukou umístěte novou
oddělovací podložku do otvoru
podložky (A). Druhou ruku protáhněte
otvorem vstupního zásobníku a zatlačte
pružinovou patku dolů (B).

Poznámka

Úchytka na pravé straně je větší a slouží ke
správnému umístění podložky.

7

Uchopte obě strany oddělovací
podložky a pevně ji zatlačte na její
místo.

POZOR

Zkontrolujte, zda je oddělovací podložka
vyrovnaná a mezi podložkou a pružinovou
patkou není mezera. Není-li oddělovací
podložka vyrovnaná nebo vidíte-li mezeru na
jedné straně, oddělovací podložku vyjměte.
Zkontrolujte, zda je větší úchytka napravo,
vložte oddělovací podložku znovu dovnitř a
zatlačte obě strany na místo.

8

Vraťte na místo podávací válec,
tonerovou kazetu a vstupní zásobníky.
Připojte tiskárnu do zásuvky a
zapněte ji.

5

6

7

8

background image

CZ

133

10