HP LaserJet 1200 Printer series - Poradce pøi potí˛ích v pøípadì postskriptovÆch chyb(PS)

background image

Poradce při potížích v případě postskriptových
chyb (PS)

Následující situace se týkají jazyka PS a mohou nastat, používá-li se
několik jazyků tiskárny.

Poznámka

Mají-li se při vzniku chyb PS tisknout nebo zobrazovat hlášení, otevřete
dialogové okno Možnosti tisku a klepněte na požadovaný výběr vedle oddílu
Chyby PS. Tuto volbu lze rovněž provést zaškrtnutím pole Vytisknout chyby
PS v programu Konfigurace zařízení HP LaserJet.

Chyby PS

Příznak

Možná příčina

Řešení

Úloha se tiskne písmem Courier
(výchozí typ písma tiskárny) místo
požadovaného typu písma.

Požadovaný typ písma není
zaveden. Přepínač místního
nastavení byl zřejmě nastaven
tak, aby tisknul úlohu PCL před
přijetím tiskové úlohy PS.

Zaveďte požadovaný typ písma a
znovu odešlete tiskovou úlohu.
Ověřte typ a umístění typu písma.
Je-li třeba, zaveďte písmo do
tiskárny. Projděte si dokumentaci
k softwaru.

Stránka formátu Legal se tiskne s
oříznutými okraji.

Tisková úloha je příliš složitá.

Vytiskněte úlohu s rozlišením
600 dpi, zmenšete složitost
stránky nebo rozšiřte paměť.

Tiskne se stránka chyb PS.

Tisková úloha není asi v jazyce
PS.

Zkontrolujte, zda tisková úloha je
úloha jazyka PS. Zkontrolujte,
zda softwarová aplikace
očekávala, že do tiskárny bude
odeslán soubor nastavení nebo
soubor záhlaví PS.

background image

CZ

Poradce při potížích v případě postskriptových chyb (PS) 113

Specifické chyby

Limit Check Error (Chyba
kontroly limitu)

Tisková úloha je příliš složitá.

Vytiskněte úlohu s rozlišením
600 dpi, zmenšete složitost
stránky nebo rozšiřte paměť.

VM Error (Chyba VM)

Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte
neomezený počet písem.

Range Check (Kontrola rozsahu) Chyba písma

V ovladači tiskárny vyberte
neomezený počet písem.

Chyby PS (pokračování)

Příznak

Možná příčina

Řešení

background image

114 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ

Problémy při manipulaci s papírem