HP LaserJet 1200 Printer series - Sekvence indikátorù tiskárny

background image

Sekvence indikátorů tiskárny

Světelné zprávy ovládacího panelu

Stav
indikátoru

Stav tiskárny

Akce

Připraveno

Tiskárna je připravena k tisku.

Není potřeba žádná činnost. Chcete-li vytisknout
konfigurační stránku, stiskněte a uvolněte
tlačítko Pokračovat na ovládacím panelu
tiskárny.

Zpracování

Tiskárna přijímá nebo zpracovává
data.

Počkejte, až se úloha vytiskne.

Ruční podávání nebo nedostatek
paměti

Tiskárna je v režimu ručního
podávání nebo se projevuje
nedostatek paměti. Můžete
pokračovat v tisku.

Zkontrolujte, zda jste vložili správné médium. V
tisku lze pokračovat stisknutím a uvolněním
tlačítka Pokračovat.

Nastavení ručního podávání se provádí
softwarově. Nechcete-li používat režim ručního
podávání, změňte nastavení ve vlastnostech
tiskárny. Další informace najdete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Zpracovávaná stránka může být příliš složitá a
paměť tiskárny není dostačující.

V tisku lze pokračovat stisknutím a
uvolněním tlačítka Pokračovat.

Snižte rozlišení. Další informace najdete v
části

Seznámení s nastavením kvality tisku

.

Rozšiřte paměť. Další informace najdete v
části

Paměť (DIMM)

.

Symbol pro "indikátor vypnut"

Symbol pro "indikátor bliká"

Symbol pro "indikátor zapnut"

Legenda indikátorů

background image

104 Kapitola 9 Poradce při potížích tiskárny

CZ

Dvířka jsou otevřená, v tiskárně
není médium, chybí tonerová
kazetu nebo uvíznutí média

Tiskárna je v chybovém stavu,
který vyžaduje zásah obsluhy nebo
jinou pomoc.

Zkontrolujte:

Dvířka pro tonerovou kazetu jsou úplně
zavřena.

Médium je zavedeno. Další informace najde
v části

Vložení média do vstupních

zásobníků

.

Tonerová kazeta je v tiskárně správně
instalována. Další informace najde v části

Výměna tonerové kazety

.

Médium uvízlo. Další informace najde v části

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

.

Panel na levé straně je zcela zavřený.

Inicializace tiskárny/Stornování
úlohy/Režim čištění

Probíhá inicializace tiskárny.
Pokud všechny indikátory blikají
půl sekundy nebo déle:

probíhá inicializace tisku

veškeré dříve odeslané
tiskové úlohy se odstraňují

tiskne se čisticí stránka

Není potřeba žádná činnost.

Kritická chyba

Všechny indikátory svítí.

Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Odpojte tiskárnu od sítě na 5 minut a znovu
ji zapněte.

Pokud tiskárna stále vykazuje chybu,
kontaktujte technickou podporu HP.
Viz

Servis a podpora

.

Chyba příslušenství

Všechny indikátory blikají.

Podle potřeby vyjměte a vyměňte moduly
DIMM. Další informace najde v části

Paměť

(DIMM)

.

Spojte se s technickou podporou
společnosti HP. Viz

Servis a podpora

.

Světelné zprávy ovládacího panelu (pokračování)

Stav
indikátoru

Stav tiskárny

Akce

background image

CZ

Hledání řešení 105