HP LaserJet 1200 Printer series - Polo˛ky souboru Bootptab

background image

Položky souboru Bootptab

Následuje příklad položky souboru

/etc/bootptab pro tiskový

server HP JetDirect:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144="hpnp/picasso.cfg”:

Nezapomeňte, že konfigurační data obsahují značky, které určují
různé parametry HP JetDirect a jejich nastavení. Tyto značky jsou
popsané v následující tabulce.

Značka

Popis

název uzlu

Název periferního zařízení. Toto je vstupní bod do seznamu parametrů určitého
periferního zařízení. (Například

název uzlu je picasso.)

hn

Značka názvu hostitele. Tato značka nemá hodnotu, ale způsobí, že démon
BOOTP zavede název hostitele na server HP JetDirect. Název hostitele se vytiskne
na konfigurační stránce HP JetDirect nebo síťová aplikace název hostitele vrátí v
odpovědi na požadavek SNMP sysName.

ht

Značka typu hardwaru. Pro tiskový server HP JetDirect nastavte tuto značku na
ether (pro Ethernet) nebo token (pro síť token ring). Tato značka musí
předcházet značce

ha.

vm

Značka formátu hlášení BOOTP (požadovaná). Tuto značku nastavte na

rfc1048.

ha

Značka hardwarové adresy. Adresa hardwaru (MAC) představuje adresu na úrovni
propojení nebo adresu stanice tiskového serveru HP JetDirect. Tato adresa se
nachází na konfigurační stránce HP JetDirect jako adresa hardwaru. Na externích
tiskových serverech HP JetDirect je tato adresa také vytisknuta na štítku
připevněném na tiskovému serveru.

ip

Značka adresy IP (požadovaná). Toto je adresa IP tiskového serveru HP JetDirect.

background image

CZ

Použití BOOTP 51

Pro položky souboru bootptab použijte následující konvence:

Dvojtečka (:) označuje konec pole.

Zpětné lomítko (\) značí, že položka pokračuje na dalším řádku.

Mezi znaky na řádku mezery povoleny nejsou.

Názvy, jako například jména hostitele, musí začínat písmenem a
mohou obsahovat pouze písmena, čísla a tečky (pouze u názvů
domén) nebo pomlčky.

Podtržítko (_) povoleno není.

Viz systémová dokumentace nebo nápověda, kde naleznete další
informace.

gw

Značka adresy brány IP. Toto je adresa IP výchozí brány (směrovače), kterou
tiskový server HP JetDirect používá ke komunikaci s ostatními podsítěmi.

sm

Značka masky podsítě. Tiskový server HP JetDirect používá masku podsítě k
identifikaci částí adresy IP, které určují číslo sítě a podsítě a adresy hostitele.

lg

Značky adresy IP serveru systémového protokolu. Toto je adresa serveru, kam
tiskový server HP JetDirect odesílá hlášení systémového protokolu.

T144

Specifická značka dodavatele, která určuje název relativní cesty konfiguračního
souboru TFTP. Dlouhé názvy cest mohou být zkráceny. Název cesty musí být
uveden v uvozovkách (například "název cesty”). Viz

Použití DHCP

, kde naleznete

více informací o formátech souborů.

Poznámka

Standardní volba BOOTP 18 (cesta souborů přípon) rovněž umožňuje, aby
standardní značka (

ef) mohla specifikovat název relativní cesty konfiguračního

souboru TFTP.

T150

Značka adresy IP serveru TFTP.

T151

Značka pouze BOOTP.

BOOTP-ONLY (Pouze BOOTP) je třeba specifikovat, aby

bylo možné vyloučit použití ostatních dynamických konfiguračních metod jako
například DHCP.

Značka

Popis

background image

52 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ