HP LaserJet 1200 Printer series - Informace protokolu IPX/SPX

background image

Informace protokolu IPX/SPX

Hlášení

Popis

Stav

Aktuální stav protokolu IPX/SPX:
Připraveno: Tiskový server čeká na data IPX/SPX.
Vypnuto: Protokol IPX/SPX byl ručně vypnut.
Inicializace: Tiskový server registruje adresu nebo název uzlu.
Může se zobrazit dodatečné stavové hlášení.

Poznámka

Není-li tiskový server připraven, objeví se kód chyby a hlášení.

Název uzlu

Název tiskového serveru IPX/SPX. Výchozí název je NPIxxxxxx,
kde xxxxxx je šest posledních čísel síťové adresy hardwaru (MAC).

Primární typ rámce

Výběr typu rámce na tiskovém serveru:
Automatický výběr: Tiskový server automaticky stanoví a omezí
typ rámce na první detekovaný typ.
EN_802.3: Tiskový server omezuje typ rámce na rámce IPX v
souladu s IEEE 802.3. Všechny ostatní rámce se spočítají a
odstraní.
EN_II: Tiskový server omezí typ rámce na rámce IPX sítě Ethernet.
Všechny ostatní rámce se spočítají a odstraní.
EN_802.2: Tiskový server omezuje typ rámce na rámce IPX nad
IEEE 802.3 s rámci IEEE 802.3. Všechny ostatní rámce se
spočítají a odstraní.
EN_SNAP: Tiskový server omezuje typ rámce na IPX nad SNAP s
rámci IEEE 802.3. Všechny ostatní rámce se spočítají a odstraní.

background image

174 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

Síť
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

První sloupec Síť určuje číslo sítě přiřazené typu rámce protokolu
použitého pro komunikaci mezi serverem a tiskovým serverem.
Neznámý: Tiskový server se stále pokouší určit, které číslo sítě
použít.

Typ rámce
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Druhý sloupec Typ rámce určuje použitý typ rámce s přiřazeným
číslem sítě: EN_II, EN_802.2, EN_SNAP a EN_802.3.
Není-li ručně nakonfigurován konkrétní typ rámce, tiskový server
automaticky určí typ rámce protokolu odposloucháváním dat sítě,
která jsou přenášena sítí.
Vypnuto: Pro tuto síť byl manuálně nakonfigurován konkrétní typ
rámce.

RCVD
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Třetí sloupec RCVD určuje, kolik paketů bylo pro každý typ rámce
přijato.

Hlášení

Popis

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 175