HP LaserJet 1200 Printer series - Informace o protokolu TCP/IP

background image

Informace o protokolu TCP/IP

Hlášení

Popis

Stav

Aktuální stav TCP:
Připraveno: Tiskový server čeká na data protokolu TCP/IP.
Vypnuto: Protokol TCP/IP byl ručně vypnut.
Inicializace: Tiskový server hledá server BOOTP nebo se pokouší
získat konfigurační soubor prostřednictvím TFTP. Může se zobrazit
dodatečné stavové hlášení.

Poznámka

Není-li tiskový server připraven, objeví se kód chyby a hlášení.

Název hostitele

Název hostitele konfigurovaný na tiskovém serveru. Název hostitele
může být zkrácený.
Není zadáno: V odpovědi BOOTP nebo konfiguračním souboru
TFTP nebyl zadán název hostitele.
NPIxxxxxx: Výchozí název je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je šest
posledních čísel síťové adresy hardwaru (MAC).

Adresa IP

Adresa internetového protokolu (IP) přiřazená tiskovému serveru.
Toto je povinná položka pro provoz v síti TCP/IP. V průběhu
inicializace se zobrazí dočasná hodnota 0.0.0.0. Po dvou
minutách se přiřadí výchozí hodnota 192.0.0.192, což asi nebude
platná hodnota pro vaši síť.
Není zadáno: Adresa IP není přiřazena nebo má nulovou hodnotu.

Maska podsítě

Maska podsítě protokolu IP konfigurovaná na tiskovém serveru.
V průběhu inicializace se zobrazí dočasná hodnota 0.0.0.0.
V závislosti na parametrech konfigurace může tiskový server
automaticky přiřadit použitelné výchozí hodnoty.
Není zadáno: Maska podsítě není nakonfigurována.

Výchozí brána

Adresa IP brány použitá při odeslání paketů mimo místní síť. Lze
nakonfigurovat pouze jednu výchozí bránu. V průběhu inicializace
se zobrazí dočasná hodnota 0.0.0.0. Není-li poskytnuta adresa IP,
použije se adresa IP tiskového serveru.
Není zadáno: Výchozí brána není nakonfigurována.

background image

170 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

Konfiguroval

Určuje, jak tiskový server obdržel svou konfiguraci IP:
BOOTP: Automatická konfigurace přes server BOOTP.
BOOTP/TFTP: Automatická konfigurace přes server BOOTP a
konfigurační soubor TFTP.
Server DHCP: Automatická konfigurace přes server DHCP.
DHCP/TFTP: Automatická konfigurace přes server DHCP a
konfigurační soubor TFTP.
Protokol RARP: Automatická konfigurace protokolem RARP
(Reverse Address Resolution Protocol).
Zadáno uživatelem: Manuální konfigurace pomocí služby Telnet,
ovládacího panelu tiskárny, programu HP Web JetAdmin,
zabudovaného serveru WWW nebo jinou metodou.
Výchozí adresa IP: Výchozí adresa IP byla přiřazena. Tato adresa
nemusí být platnou adresou vaší síťě.
Není konfigurováno: Tiskový server nebyl konfigurován pomocí
parametrů adresy IP. Zkontrolujte, zda je aktivní protokol TCP/IP
nebo zkontrolujte chybová hlášení.

Server BOOTP
nebo
Server DHCP
nebo
Server RARP

Toto hlášení zobrazuje informaci o tom, zda byl pro konfiguraci
TCP/IP použit server BOOTP, DHCP nebo RARP. Toto hlášení
určuje adresu IP systému, který odpovídá na požadavek tiskového
serveru o dálkovou automatickou konfiguraci protokolu TCP/IP.
Není zadáno: Adresa IP konfiguračního serveru nebyla zjištěna
nebo paket s odpovědí vrátil nulovou hodnotu.

Server BOOTP nebo server
DHCP

Toto hlášení se zobrazí během inicializace, zatímco tiskový server
se pokouší získat svou konfiguraci TCP/IP ze serveru BOOTP nebo
serveru DHCP. Zobrazí se dočasná adresa 0.0.0.0.
Není zadáno: Adresa IP konfiguračního serveru nebyla zjištěna
nebo paket s odpovědí vrátil nulovou hodnotu.

Server TFTP

Adresa IP systému, kde je umístěn konfigurační soubor TFTP.
Během inicializace se zobrazí dočasná adresa 0.0.0.0.
Není zadáno: Server TFTP nebyl nastaven.

Konfigurační soubor:

Název konfiguračního souboru tiskového serveru. Název cesty k
souboru může být zkrácen tak, aby se vešel do dvou řádků.
Není zadáno: Soubor nebyl zadán v odpovědi BOOTP od
hostitele.

Hlášení

Popis

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 171

Název domény

Název DNS (Systému doménových názvů) domény, kam přísluší
tiskový server (například podpora.firma.cz). Nejde o plnohodnotný
název DNS, protože není zahrnut název hostitelské tiskárny
(například tiskárna1.podpora.firma.cz).
Není zadáno: Na tiskovém serveru nebyl nakonfigurován název
domény.

Server DNS

Adresa IP serveru DNS.
Není zadáno: Adresa IP serveru DNS nebyla na tiskovém serveru
nakonfigurována.

Server WINS

Adresa IP serveru WINS.
Není zadáno: Adresa IP serveru WINS nebyla na tiskovém serveru
nakonfigurována.

Server Syslog

Adresa IP serveru syslog nakonfigurovaná na tiskovém serveru.
Není zadáno: Server syslog nebyl nakonfigurován.

Časový limit nečinnosti

Hodnota časového limitu nečinnosti vyjádřeného v sekundách, po
kterém tiskový server ukončí nečinné tiskové spojení TCP.
Přijatelné hodnoty jsou celá čísla mezi 0 a 3600 sekundami.
Hodnota nula vypne mechanismus časového limitu nečinnosti.
Výchozí hodnota je 90 sekund.

Protokol SLP

Určuje, jestli tiskový server posílá pakety protokolu SLP používané
aplikacemi systému pro automatickou instalaci.
Zapnuto: Tiskový server posílá pakety protokolu SLP.
Vypnuto: Tiskový server neposílá pakety protokolu SLP

Přístupový seznam

Určuje, je-li na tiskovém serveru nakonfigurován přístupový seznam
hostitele. Přístupový seznam hostitele určuje adresu IP
individuálního systému nebo síť IP systémů, které mají povolen
přístup k tiskovému serveru a zařízení.
Zadáno: Na tiskovém serveru je nakonfigurován přístupový
seznam hostitele.
Není zadáno: Na tiskovém serveru není nakonfigurován přístupový
seznam hostitele. Všechny systémy mají povolen přístup.

Hlášení

Popis

background image

172 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

Adresa URL Web JetAdmin

Nalezne-li HP Web JetAdmin v síti tiskový server, zobrazí se adresa
URL systému hostitele použitá pro služby HP Web JetAdmin. Délka
adresy URL je limitována dvěma řádky a může být zkrácena.
Není zadáno: Adresa URL systému hostitele HP Web JetAdmin
nebyla identifikována nebo není nakonfigurována.

Hlášení

Popis

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 173