Oszczêdnoœæ pieniêdzy

background image

Oszczędność pieniędzy

Tryb EconoMode umożliwia oszczędzanie toneru.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up).